Arbeidernes Musikkorps
Arbeidernes Musikkorps, Verdal
 • Gammelt nytt    • Nyheter    • Info    • Medlemmer    • AKTIVITETER    • Lenker    • Tips     • Gjestebok  

 

 

   Info
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 772 891

 

 


Vedtekter

Sist oppdatert: 14.10.2014

Vedtekter Arbeidernes Musikkorps

 

§1. ORGANISASJON

Arbeidernes Musikkorps, stiftet 29.september 1921, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, Trøndelag.

 

§2. FORMÅL

2.1 Korpset har til formål å arbeide for musikalsk og kulturell virksomhet. Mot betaling spiller korpset for alle som ønsker det. Til kulturelle og veldedige formål kan korpset spille gratis.

2.2 Korpset skal legge forholdene til rette for best mulig musikalsk kvalitet blant medlemmene ved å gi opplæring og videreutdanning i musikalsk retning.

 

§3. MEDLEMSSKAP

3.1 Korpset tar opp som medlemmer alle som ønsker det og har interesse for musikk.

3.2 Korpset følger forbundets gjeldende aldersbestemmelser.

Utøvende medlemmer fra skolekorps kan bli aspiranter fra 1. august det året de fyller 15 år. Medlemmer kan tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.

Ved arrangementskollisjoner skal de først og fremst holde sine forpliktelser overfor skolekorpset.

3.3 FORUTSETNINGER FOR MEDLEMSSKAP

A. Korpsmedlemmene må overholde korpsets og NMF's vedtekter, regler og lovlige vedtak.

B. Fravær meldes til dirigent eller formann, og noter leveres til musikkutvalget.

C. Medlemmene plikter å holde korpsets eiendeler i stand. Skjødesløs behandling kan medføre økonomisk ansvar.

D. I forbindelse med korpsets forskjellige arrangementer forplikter medlemmene å rette seg etter dirigent og formann. Medlemmene forplikter seg til å sørge for korrekt uniformbruk. Kun siste stevnemedalje og fortjenestemedalje er tillatt. Synlig beruselse i uniform eller slik at korpsets  omdømme skades, er ikke tillatt. 

3.4 KONTIGENT

A. Korpsåret med medlemsregistrering, innrapportering til forbund og kontingentinnbetaling, gjelder fra  1.jan.  - 31.des.

B. Kontingenten fastsettes for inneværende år av årsmøtet, med forfall 30.mars, og 30. september.

C. Kontingenten graderes etter type medlemskap slik:

Hovedmedlem: Kontingent fastsettes for inneværende år av årsmøtet

Aspirantmedlem (fra 1. august det året en fyller 15 år, til 1. august det året en fyller 16 år): Gratis medlemskap

Rekruttmedlem (fra 1. august det året en fyller 16 år): 50 % av fastsatt kontingent, så lenge medlemskap i annet moderkorps

Æresmedlem: Gratis medlemskap

Permisjonsmedlem: 50 % av fastsatt kontingent så lenge skriftlig permisjonssøknad leveres før forfall for innbetaling av kontingent

Støttemedlem: 25 % av fastsatt kontingent

 

3.5 UTMELDINGER

Utmeldinger og permisjonssøknader skal være skriftlige og i god tid. Styret kan kreve effekter innlevert i permisjonstiden.

3.6 EKSKLUSJON

A. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets         aktiviteter.

B. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

C. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. 

D. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region/kretsstyret.

 

 

 

§ 4. DIRIGENT

Korpsets styre engasjerer dirigent og andre instruktører. Faste dirigenter og instruktører skal registreres i NMFs database. Dirigenten kan ikke få kontrakt for mer enn 1 (ett) år av gangen. Ny avtale skal gjøres innen 1. september hvert år for neste sesong.

 

§5. ÅRSMØTET

5.1 ÅRSMØTEPERIODE, INNKALLING OG SAKER TIL ÅRSMØTET.

A. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet og skal holdes hvert år i februar. Medlemmene innkalles til årsmøtet med minst 4 (fire) ukers varsel.

B. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller 1/3 av medlemmene krever det.

C. Medlemmene innkalles til ekstraordinært årsmøte med minst 2 ukers varsel.

D. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstillig og saker til behandling på årsmøtet, skal distribueres senest 2 uker før årsmøtet.

E. Medlemmene må fremme saker til årsmøtet gjennom styret. Slike saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram for årsmøtet.

F. Representanter fra NMF har talerett.

G. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de oppmøtte medlemmene.

5.2 ÅRSMØTETS DAGSORDEN

5.2.1 SAKSLISTE

A. Konstituering

a. Åpning

b. Godkjenning av innkalling

c. Godkjenning av dagsorden/ Sakliste

d. Valg av møteleder

e. Valg av møtesekretær

f. Valg av 2 protokollunderskrivere

B. Godkjenning av årsmelding.

C. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap med revisjonens merknader.

D. Saker fremmet av korpsstyret.

E. Saker fremmet av korpsmedlemmene.

F. Plan og budsjett, herunder kontingent og årsbudsjett.

5.2.2 VALG

A. Valg av formann for 1 år.

B. Valg av kasserer for 2 år

C. Valg av 5 styremedlemmer på valg for 2 år, og 2 varamedlemmer for 2 år

     Styret konstituerer seg selv.

D. I tillegg skal følgende velges for 1 år.

a. Musikkutvalg - 3 medlemmer. Dirigenten er fast medlem i tillegg.

b. Arrangementskomité – 3 medlemmer

c. Ordenskapittel – 2 medlemmer

d. Effektutvalg- 4 medlemmer

e. Turkomité – 2 medlemmer

f. Utsending til kretsens årsmøter - strykes

g. Revisorer – 2 medlemmer

h. Valgkomite – 3 medlemmer

De som skal velges må ha gyldig medlemskap. Valgene foregår skriftlig hvis noen krever det.

 

§6. STYRET

6.1 Korpset ledes av styre på 7 personer. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Styremøter holdes så ofte det er nødvendig og innkalles av formannen.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede og varamenn er innkalt. Dirigent har møterett, men ikke stemmerett

6.2 FULLMAKTER OG BESLUTNINGER

a. Styret leder korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. Styrets formann eller den styret gir fullmakt til, tegner korpset.

b. Styret har fullmakt til å nedsette de utvalg og komiteer det finner behov for.

c. Styret har fullmakt til å revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for i tilknytning til disse aktiviteter.

d. Styrevedtaket skal protokollføres. Korpsmedlemmene skal ha informasjon om de vedtak som er gjort.

e. Styret forplikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer. ( www.musikkorps.no under “Korpset mitt”)

6.3 ÅRSAVSLUTNING

Styret skal utarbeide årsavslutning og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmelding og revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning.

6.4 PERSONALANSVAR

Styret foretar engasjement, ansettelser, oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på de som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmende. Styrets formann utøver daglig personalansvar.

 

 

§7. MEDLEMSMØTER

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.

 

 

§8. OPPLØSNING

A. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall i et lovlig satt årsmøte

B. Korpset kan ikke bli tilsluttet noen ikke- musikk- organisasjon uten 4/5 flertall i et lovlig satt årsmøte.

C. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto være under oppsyn av NMF's regionkrets. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av korps.

D. Utmelding fra NMF kan gjøres på et lovlig satt årsmøte.  Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

 

 

§9. VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 24. februar 2014

    Utskriftsvennlig versjon
 

 

 

Arbeidernes Musikkorps, Pb 242, 7651 Verdal Tlf: 950 42 355 post@arbeidernesmusikkorps.no